Ενσωματώνοντας την Κοινωνική Ευθύνη ως εγκάρσια θεματική ενότητα στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών

Κτίζοντας συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακών κοινοτήτων και άλλων κοινωνικών φορέων

Η ιδέα πίσω από το έργο

Η κοινωνική διάσταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά θέματα της Διαδικασίας της Μπολόνια, από την Πράγα (2001), το Μπέργκεν (2005), το Λονδίνο (2007), τη Λουβένη (2009) έως το Βουκουρέστι (2012), ενώ έχει αναγνωριστεί η κρισιμότητα της νομιμοποίησης της διαδικασίας δημιουργίας Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν το αναδυόμενο ενδιαφέρον ως προς την έννοια της Πανεπιστημιακής Κοινωνικής Ευθύνης (ΠΚΕ) (Larrán 2012). Ωστόσο, τα περισσότερα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) είναι ακόμα επιφυλακτικά ως προς την πλήρη εφαρμογή στρατηγικών ΠΚΕ, ενώ υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις και μηχανισμούς σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη.
Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος και επίκαιρος ένας συλλογικός προβληματισμός και μία ανάπτυξη διαλόγου για την κατανόηση και αναζήτηση μιας πιο αποφασιστικής και ολοκληρωμένης αντίληψης.

 

Το έργο USR-NET

Το έργο USR-NET – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικά Υπεύθυνων Πανεπιστημίων διαρκεί 30 μήνες (2015-2018), υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ από 9 εταίρους σε 7 χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, Φιλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία), εξειδικευμένους σε διαφορετικούς τομείς.
Το USR-NET βασίζεται στα πορίσματα και αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου EU-USR – Πανεπιστημιακή Κοινωνική Ευθύνη στην Ευρώπη (527209-LLP-1-2012-1-RO-ERASMUS-ESIN). Το EU-USR κατέδειξε μια ανισορροπία στις κοινωνικές δράσεις μεταξύ διαφορετικών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και περιφερειών, κυρίως λόγω της έλλειψης σχετικών πολιτικών για την προώθηση της βιωσιμότητας στα Πανεπιστήμια (Bottery, 2011, Hancock and Nuttman, 2014) και την ενθάρρυνση των Πανεπιστημιακών κοινοτήτων να υποστηρίξουν κοινωνικά βιώσιμες πρωτοβουλίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Lee et al., 2013). Παράλληλα, το έργο EU-USR τόνισε την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση της έννοιας ΠΕΚ τόσο εντός όσο και εκτός των ΙΤΕ, για αύξηση της δέσμευσης των ΙΤΕ ως προς την κοινότητα εντός της οποίας λειτουργούν, προωθώντας την ένταξη και συμμετοχή φορέων, και για ενσωμάτωση των στρατηγικών ΠΕΚ ως εγκάρσιο θέμα στα προγράμματα σπουδών.

 

Οι στόχοι του έργου

Το έργο USR-NET έχει στόχο να προωθήσει τη συνέργεια και τους δεσμούς μεταξύ κοινοτήτων ΙΤΕ (καθηγητές, φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό) και άλλων φορέων (επιχειρήσεις, σχολεία, ΜΚΟ, φορείς χάραξης πολιτικής, οργανισμοί, κ.ά.) προς διαμόρφωση της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο USR-NET έχει στόχο να
  • χαρτογραφήσει κοινωνικά υπεύθυνους οργανισμούς και να δημιουργήσει μια βάση ενδιαφερομένων για την προώθηση της συνεργασίας και της συνέργειας
  • σχεδιάσει και να δοκιμάσει ένα πακέτο μικτής μάθησης εγκάρσιου περιεχομένου σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των ΙΤΕ που θα ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών
  • καθορίσει έναν οδικό χάρτη για πιθανές δράσεις και να προωθήσει την υιοθέτησή του παράλληλα με μία εγκάρσια προσέγγιση της ΠΚΕ στις Πανεπιστημιακές σχολές.

 

Ομάδες στόχου του έργου

Το έργο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσης, συνεργειών και καλών πρακτικών τόσο εντός όσο και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ενεργοποιώντας φορείς με ενδιαφέρον στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
Το έργο στοχεύει κυρίως σε:

  • Φοιτητές πανεπιστημίου
  • Πανεπιστημιακό προσωπικό (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό)
  • Επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς (επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, σχολεία, ΜΚΟ, ενώσεις, κοινωνία των πολιτών)
Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τον αντίκτυπο του έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προωθώντας μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα της ΠΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές προοπτικές και φορείς-κλειδιά.

 

Περισσότερα για τα Αποτελέσματα